Sake bottles

Items: 28number
  • Switching
mino-sush-shuk-0001 SOLD OUT Aka Shino tokkuri sake bottle. $266.00
size
width 6.9cm×depth 6.9cm×height 14cm, weight 90g
mino-sush-shuk-0002 SOLD OUT Murasaki purple Shino Katakuchi lipped bowl. $266.00
size
width 6cm×depth 6.5cm×height 10.8cm, weight 88g
bize-tata-shuk-0005 Tokkuri sake bottle. $221.00
size
width 8cm×depth 8.4cm×height 14.6cm, weight 241g
mino-niyu-shuk-0001 Kiseto katakuchi lipped bowl. Yu Nishioka. $255.00
size
width 11.3cm×depth 14.2cm×height 6.8cm, weight 230g
bize-tata-shuk-0006 GourdTokkuri sake bottle. $322.00
size
width 10.5cm×depth 10.5cm×height 14.4cm, weight 356g
mino-niyu-shuk-0002 Kiseto katakuchi lipped bowl. Yu Nishioka. $255.00
size
width 9.5cm×depth 11.9cm×height 7.8cm, weight 172g
shig-saka-shuk-0006 Oribe tokkuri sake bottle. $347.00
size
width 9cm×depth 9cm×height 14cm, weight 308g
mino-niyu-shuk-0003 SOLD OUT Kiseto tokkuri sake bottle. Yu Nishioka. $255.00
size
width 7.6cm×depth 7.6cm×height 10.2cm, weight 148g
shig-saka-shuk-0010 SOLD OUT Yashichida Oribe tokkuri sake bottle. $347.00
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 12.8cm, weight 245g
iiga-fuka-shuk-0003 Oribe tokkuri sake bottle. Kazuhiro Fukushima $242.00
size
width 8.7cm×depth 9cm×height 15cm, weight 358g
iiga-suhi-shuk-0008 Drawed Hakeme tokkuri sake bottle. $284.00
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 12cm, weight 231g
iiga-fuka-shuk-0004 Shino katakuchi lipped bowl. Kazuhiro Fukushima $217.00
size
width 11.6cm×depth 16cm×height 7.6cm, weight 418g
iiga-suhi-shuk-0009 Ido tokkuri sake bottle. $284.00
size
width 9.6cm×depth 9.6cm×height 11.8cm, weight 263g
iiga-suhi-shuk-0010 Kohiki tokkuri sake bottle. $284.00
size
width 9.8cm×depth 9.8cm×height 13.4cm, weight 280g
iiga-suhi-shuk-0011 Kohiki henko tokkuri sake bottle. $284.00
size
width 8.8cm×depth 10cm×height 12.4cm, weight 330g
iiga-suhi-shuk-0012 Hakuji ceradon tokkuri sake bottle. $284.00
size
width 9.2cm×depth 9.2cm×height 13.5cm, weight 298g
iiga-suhi-shuk-0035 Mishima pot. $350.00
size
width 11.8cm×depth 14.3cm×height 15.4cm, weight 423g
tamb-ooma-shuk-0006 White Tamba tokkuri Sake bottle. Masafumi Onishi. $217.00
size
width 8.7cm×depth 9.4cm×height 10.2cm, weight 288g
tamb-ooma-shuk-0007 SOLD OUT White Tamba tokkuri Sake bottle. Masafumi Onishi. $205.00
size
width 9.3cm×depth 9.3cm×height 12.2cm, weight 337g
tamb-ooma-shuk-0008 Tamba tokkuri Sake bottle. Masafumi Onishi. $205.00
size
width 7.7cm×depth 8.7cm×height 12.8cm, weight 276g
seto-yama-shuk-0008 Oribe tokkuri sake bottle. Makoto Yamaguchi. $303.00
size
width 10cm×depth 11.4cm×height 11.2cm, weight 313g
tamb-ooma-shuk-0018 Ash glaze katakuchi lipped bowl. Masafumi Onishi. $154.00
size
width 11.8cm×depth 11cm×height 9.2cm, weight 348g
seto-tete-shuk-0005 SOLD OUT Sparrow decanter. $374.00
size
width 7.3cm×depth 10.3cm×height 9.7cm, weight 210g
tamb-ooma-shuk-0019 SOLD OUT White Tamba Katakuchi lipped bowl. Masafumi Onishi. $179.00
size
width 8.6cm×depth 9.3cm×height 10cm, weight 270g
seto-tete-shuk-0006 Pheasant decanter. $374.00
size
width 8.3cm×depth 21cm×height 10.2cm, weight 279g
tamb-ooma-shuk-0020 Tamba Katakuchi lipped bowl. Masafumi Onishi. $189.00
size
width 11.7cm×depth 13cm×height 7.8cm, weight 284g
kara-kima-shuk-0005 Chosen-Garatsu Hikiotoshi tokkuri sake bottle. $261.00
size
width 8cm×depth 8cm×height 13.8cm, weight 202g
kara-kima-shuk-0006 Ki-Garatsu rinka tokkuri sake bottle. $261.00
size
width 8.8cm×depth 8.8cm×height 12.8cm, weight 213g